Øvelse: Akutte kriser i klasserommet

En diskusjonsøvelse for lærere og ansatte i skolen

Diskusjonsøvelsen er en øvingsform som gir:

  • Øke kunnskapen og stort læringsutbytte for deltagerne

  • Gjennom diskusjon finner gode lokale løsninger på beredskap- og krisehåndtering

Øvingsformen er ikke ment å avsløre mangelfullt planverk eller bruk av dette, men heller hjelpe deltagerne til å få et godt planverk, og kunnskap og ferdigheter til å bruke dette i en krise.

Hvorfor øve?

Etter mange år i skoleverket, vet vi at lærerjobben kan gi utfordrende arbeidsdager som setter krav til en bred kompetanse som skal dekke mange situasjoner i løpet av en dag.

Som lærer skal du ikke bare drive god undervisning, men du skal skrive rapporter, ha møter med foreldre, møter med andre ansatte, du skal drive konflikthåndtering elever i mellom og sørge for at alle elever har et godt og trygt skolemiljø. Listen kunne ha blitt enda lengre. 

Dette er daglig/ukentlige oppgaver som fyller opp arbeidsdagene til lærerne, uke etter uke.

Men en dag skjer det:

En elev fra naboskolen dukker opp i klasserom med kniv, og forlanger å få med en av dine elever ut for å gjøre opp en pågående konflikt som startet utenfor skolen kvelden i forveien.  (Dette skjedde på en skole i Trøndelag vinteren 2017/18)

  • Hva gjør du og dine kolleger?

  • Har dere diskutert hva dere gjør?

  • Har dere en plan?

Som i mange pågående kriser er tid en begrensende ressurs. Du kan ikke ringe rektor og spørre om råd, eller slå opp i planverket som ligger på PC eller i en perm.  

Du må ha drøftet akutte kriser og øvd sammen med dine kollegaer, - så dere vet hva dere skal gjøre og hvordan dere skal takle dette. 

Din innsats de første minuttene, kan være forskjellen på en knivstukket elev - eller en krise uten skade på elever og ansatte. 

Vi kan ikke ha kurs og øve på alle situasjoner som kan oppstår, men ved å etablere god beredskap og øve på mulige case, vil du som lærer være forberedt, gjennom å ha kunnskap og ferdigheter til å håndterer krisen til du får hjelp. 

Våre øvelser utarbeides i samarbeid med den enkelte skole.

Mål:

La lærerne komme frem, gjennom diskusjon og dialog, til de beste løsningene på de situasjoner som må løses i en akutt krise i klasserommet.

 

Momenter som øves:

1. Varsling

a. Intern varsling

b. Varsling til politi

2. Trussel om fysisk vold i klasserommet

a. Ivareta egen sikkerhet

b. Ivareta elevenes sikkerhet

c. Kommunikasjon med den som utøver trusler

d. Å ta beslutninger under press

f. Egen naturlige reaksjoner i krise

3. Tilbake til normal drift

a. Elever som har opplevd på nært hold trussel om vold

b. Ansatte som har opplevd på nært hold trussel om vold

c. Kommunikasjon i etterkant av hendelse til elever, foreldre, presse og andre med interesse i hendelsen 

Rammer for øvelse:

  • Tidsbruk for gjennomføring inkl evaluering: 2 + 2 timer, hvor øvelser er 2 timer og felles evaluering er 2 timer. Disse timene kan det med fordel være noen dager mellom.

  • Øvelsen gjennomføres i skolen lokaler

  • Lærerne må være skjermet fra andre oppgaver under øvelsen.

  • Praksi stiller med diskusjonsleder og evt flere ansatte

  • Praksi utarbeider en evalueringsrapport i etterkant av øvelsen

Pris:

Fra kr 9450,- ex mva

Lærere i kriseøvlse
Krise i klasserommet