BEREDSKAPSTEST

for skole-ledere

§ 14.Sikkerhet og helsemessig beredskap

  • Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges.

  • Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner.

  • Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og elever.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

 

§ 5.Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Krav til dokumentasjon

6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

rektor2.jpg

Vi har laget et enkelt skjema hvor du kan teste hvordan dere oppfyller de krav vi finner i disse to forskriftene.

Finner du at dere mangler noe, eller ønsker en gratis gjennomgang med oss - ta kontakt.

Oversikt

Har skolens ledelse gjennomført kartlegging av mulige uønskede hendelser sammen med de ansatte?

Er det gjennomført en ROS-analyse?

Forebygging

Er funn i kartleggingen gjennomgått og analysert sammen med ansatte?

Er det funnet risikodempende tiltak?

Beredskap-planer

Er det utarbeide beredskapsplaner i samarbeid med kommunen/eier? 

Er det laget lokale tilpassede tiltakskort, rutiner, sjekklister, instrukser? 

Er det laget kommunikasjonsplaner inn mot media, foresatt, elever og ansatte?

Er aktuelle tiltakskort, sjekklister, instrukser tilgjengelig for ansatte?

Øvelser/opplæring

Er det gjennomført øvelse med krisegruppen på skolen siste 12 mnd?

Har alle ansatte fått opplæring i risikosituasjoner og interne sikkerhetsprosedyrer?