Diskusjonsøvelser

Om våre diskusjonsøvelser

 

Faglig grunnlag:

Alle våre øvelser bygger på metodehefte: Diskusjonsøvelse, fra DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 

Diskusjonsøvelse

En diskusjonsøvelse er en øvingsform der alle deltakerne samles i ett felles rom.

Diskusjonsøvelser gjennomføres ikke i sanntid, så vi kan bruke lang tid på utfordrende minutter.

Øvingsformen gir stort læringsutbytte, samtidig som den kan avdekke mangler i rutiner og prosedyrer. 

 

Hensikten med diskusjonsøvelse

Hensikten med øvingsformen er gjennom diskusjon finne de beste løsningene på en lokal problemstilling.

Planlegging av øvelsen

I forkant vil det være en dialog med skole  - for å finne et godt case

Tidsbruk: Fra 1 til 4 timer

Antall deltagere: 4 til 30 deltagere

Fra Praksi: Øvingsleder, som leder øvelsen.

Oppbygging av våre diskusjonsøvelser

Oppdelt i ulike faser.

Fase 1: Forberedelser.

Møte med skolens ledelse 1-2 uker før øvelsen skal gjennomføres hvor vi kartlegger:​

 • Hensikt - hvorfor vi vil øve?

 • Hvilke scenarier er aktuelle?

 • Rammer for øvelsen - tidsramme, sted, antall deltagere, areal for øvelsen

Skriving av "Forhistorien"

 • Ut fra valgte scenarier lager vi en dreiebok med en forhistorie. 

 • Forhistorien er en beskrivelse av en situasjon med lokal forankring. Dette har skjedd på vår skole i tiden før hendelsen. Under øvelsen kan vi få mer om forhistorien som innspill fra øvingsledelsen.

 • Forhistorien kan strekke seg over dager eller måneder

 • Eksempel for "Forhistorie": Vi bygger en tidsakse:

  • 2 mnd siden: Det er oppstått en konflikt mellom noen av våre elever og ungdommer fra en annen bydel. Dette har ført voldsepisoder på et kjøpesenter og trusler mellom grupperingene.

  • 1 mnd siden: Politiet blir kjent med konflikten.

  • I går kl 18:00: En av våre elever stakk en fra den andre gjengen med kniv. 

  • I går kl 23:00: Den skadde ble skrevet ut fra legevakten. 

  • 01:00: Trusler om hevn mot våre elever på sosiale media.

  • Alt det som har skjedd de siste 2 mnd er ukjent for oss.

  • Nå: 4. time starter mens en fremmed bil parkerer utenfor skolen, i bilen sitter 4 unge menn.  

Her starter øvelsen. Videre hendelser blir formidlet av øvingsledelse.

Fase 2: Gjennomføring av øvelse

Eksempel på oppstart av øvelse: 

Presentasjon av øvelsen

 • Hensikt

 • Forhistorie

 • Fakta

 • Roller

 • Innføring i "Proaktiv tilnærming"

Diskusjon

med case normalt 5 – 10 case som henger sammen og bygger videre på "Forhistorien"

 

For hvert case:

 • Hvert case blir presenter

 • Det blir stilt 1 - 5 spørsmål

 • Grupper 2-3 ansatte får diskutere spørsmålene i 1-3 minutter

 • Øvingsleder oppsummerer, og vi kan bli enige om f.eks nye rutiner, eller finne felt vi mangler rutiner på

Evaluering i plenum

•Hva har vi lært i dag?

•Hva er det viktigste vi må ta tak i?

•Hva fungerte godt med øvelsen?

•Hva kan ha vært gjort bedre?

Fase 3: Etterarbeid av øvelse

Praksi utarbeider sammen med skolen

 • Rapport

 • Tiltaksliste