Øvelse for alle ansatte i skolen

Trussel i klasserommet

Mål

 Etter øvelsen skal deltakerne ha:

  • økt kunnskap om hensiktsmessige løsninger ved fysisk konflikt i klasserommet

  • økt innsikt i egne og elevenes mulige reaksjonsmåte på trusler

  • styrket rolleforståelse i en trusselsituasjon og krisehåndtering

  • styrket forståelse for proaktiv tilnærming

Momenter

1. Proaktiv metode

2. Lærers håndtering av informasjon til bekymring

3. Rektors håndtering av informasjon til bekymring

4. Stressreaksjoner når man er utsatt for en trussel

5. Trusler fra fremmede i klasserommet

6. Varsling internt og eksternt

7. Bruk av «Tiltakskort»

Diskusjonsøvelse

Hensikten med øvingsformen er å la øvingsdeltakerne komme frem, gjennom diskusjon og dialog, til de beste løsningene på en eller flere problemstillinger.

 

Tids-persketivet er tatt ut.

Vi har en dreiebok som leder oss gjennom hele øvelsen.

Hvem er deltagere?

Øvelsen passer for ansattgrupper som jobber på samme skole, men kan ha ulike jobber.

Antall fra 10-40 deltagere

Lengde på øvelse

Øvelsen kan holdes som en del av en planleggingsdag, eller som innhold på fellestid.

Tidforbruk: 90-120 minutter

Pris

Øvelsen koster kr 8000,-

Inkl. evaluering og oppsummering