TYPER ØVELSER

Diskusjonsøvelse

Øvelse hvor deltakerne sitter rundt et bord og diskuterer seg frem til lokale planer og tiltak som skal brukes i en krisesituasjon.

Det utføres ingen handlinger utenfor rommet hvor øvelsen finner sted.

Case blir presentert gjennom innspill fra øvingsledelsen. Disse innspillene er forhåndsproduserte.

Diskusjonsøvelser gir ofte svært godt læringsutbytte da tidsperspektivet er tatt bort, slik at en kan diskutere seg fram til god løsninger. Dette gir også eierskap til planverket og trygghet i å bruke det i krise.

Skrivebordsøvelse

Spillestab utarbeider et case med utgangspunkt i skolens beredskapsplanen. De lager en dreiebok/manus som følges under øvelsen. Hele øvelsen foregår rundt et bord hvor alle de som øver sitter samlet. Denne øvelsen er gode for å trene krisegrupper og beredskapsgrupper.

For å dyktiggjøre deltagerne på øvelsen, vil vi i forkant av øvelsen gjennomfører vi en felles gjennomgang av planverket; ROS, internkontroll, beredskapsplan, og repeteres fordeling av roller og ansvar.

Skrivebordsøvelse er en realistisk øvelse, som øver deler av organisasjonen og avdekker evt. mangler ved planverket uten at dette krever at hele skolens deltar. 

Spilløvelse

Dette er øvelser hvor hele eller deler av personalet får trene på deler av planverket.

Her tar vi normalt utgangspunkt i skolens tiltakskort, og øver på disse gjennom case. 

For å dyktiggjøre deltagerne på øvelsen, vil vi i forkant av øvelsen gjennomfører vi en felles gjennomgang av tiltakskort og repeteres fordeling av roller og ansvar.

Spilløvelser gir kunnskap og praktiske ferdigheter i å håndterer en reel krise.

Fullskalaøvelser

Disse øvelsene er utfordrende i skoleverket, med barn med ulike erfaringer og modning. 

Innen brannberedskap er det normalt å bruke fullskalaøvelser , og det vil derfor være naturlig å øve evakuering i andre forhold enn brann – uten at barna trenger å ha kunnskap om scenariet det øves i.

 

Fullskalaøvelser er krevende da hele organisasjonen blir involvert.